De Horlogewebsite | Europewebstore respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten

hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze
verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de
rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht
op de website van de Autoriteit
persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
Totdat u op de website het gebruik van cookies en andere tracking systems accepteert,
plaatsen wij geen analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele
telefoon of tablet.
Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende
gebruikersvoorwaarden.
De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van
toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie
vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

1. Website (hierna ook “De website”): Europewebstore.com
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De
beheerder”): De Horlogewebsite | Europewebstore, gevestigd te Snoekbaarssingel
2, 2492MH Den Haag, kvk-nummer: 27374016 .

Artikel 2 - Toegang tot de website

• De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de
gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-,
politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in
het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website

• Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes,
videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om
de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site
zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere
reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of
slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste
verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat
niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van
rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

• Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:
• de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of
beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
• alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in
strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internetetiquette
• de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

• De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of
onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn
functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is
uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw
apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het
internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op
internet raadpleegt.

• De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
• vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
• vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
• De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden
of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website.
U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
• Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze
website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te
verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

• Uw gegevens worden verzameld door De Horlogewebsite | Europewebstore en (een) externe
verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt
beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met
name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer,
locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn
voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale
identiteit.

• De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt
door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het
verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

• Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of
wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking,
alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te
nemen via info@europewebstore.com.
• Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig
identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het
adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende
verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de
verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden
worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

• In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht
en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft
verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek
van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de
bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

• Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde
functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze
informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

• U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer)
wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@europewebstore.com.

• Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich
te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van
iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert.
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

• De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor
de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies

• Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de
harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze
website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op
jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

 Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
- Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en
inloginformatie.
- Geanonymiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze
website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en
onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter
afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze
websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
• Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
• Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of
derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
• Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk
besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-enpost/
cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

• Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen
geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

• Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van
de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent
deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing
is.

Artikel 14 - Contact

• Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten
tot: Marcel Leenman, info@europewebstore.com, 070-7113850.